Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2011 10:40

Ευρωπαικό πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης στην Κηφισιά

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Χημικών Μηχανικών) σε συνεργασία με τον ΕΣΔΚΝΑ, το Δήμο Κηφισιάς, το Δήμο Αθηναίων, και την εταιρεία ΕΠΤΑ (Σύμβουλοι –Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων), υπέβαλαν περιβαλλοντική πρόταση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο χρηματοδοτικό μέσο LIFE-Περιβάλλον.

Το LIFE-Περιβάλλον είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ που προωθεί και χρηματοδοτεί καινοτόμα προγράμματα και πιλοτικά έργα στον τομέα του περιβάλλοντος, ενώ στην Ελλάδα εγκρίνονται κάθε έτος μόνο 6-7 προγράμματα σε διάφορους τομείς του περιβάλλοντος.


Στις 12 Μαΐου 2011, το πρόγραμμα εγκρίθηκε και σήμερα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Στόχος του έργου και ο ρόλος του Δήμου Κηφισιάς:

Στόχος του προγράμματος είναι η οργάνωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα της διαλογής στην πηγή του οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων (δηλαδή τα απορρίμματα τροφών και τα απόβλητα κήπων) σε ξεχωριστό κάδο και η επεξεργασία του στη μονάδα κομποστοποίησης του ΕΜΑΚ Λιοσίων για παραγωγή κομποστ υψηλής ποιότητας.

Να σημειωθεί ότι με το νέο Νόμο για τα απόβλητα που αναμένεται να εκδοθεί σε λίγους μήνες και σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού ΠΕΚΑ , θεσμοθετείται στόχος για τα οργανικά απόβλητα 5% το 2015 και 15% το 2020. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα έτη θα είναι υποχρεωτική η διαλογή στην πηγή των οργανικών. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η ωρίμανση για την δημοπράτηση μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού στην Αττική.

Ο ρόλος του Δήμου Κηφισιάς στο πρόγραμμα LIFE, είναι να επιλέξει μία περιοχή περίπου 3.000 κατοίκων ή περισσότερες μικρότερες περιοχές, να εγκαταστήσει νέους κάδους μόνο για το οργανικό (π.χ. καφέ κάδους) και να αναλάβει τη συλλογή με δικό του απορριμματοφόρο. Τα οργανικά θα οδηγούνται στο ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων σε ειδική γραμμή που θα διαθέσει αποκλειστικά για το έργο ο ΕΣΔΚΝΑ. Επίσης, ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική αυτή διαλογή μέσω έκδοσης φυλλαδίων και τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων.


Η διάρκεια του έργου είναι 3 έτη και ξεκινά επίσημα τον Σεπτέμβριο 2011.


Αναμενόμενα Οφέλη στο Δήμο Κηφισιάς:

-Ο Δήμος Κηφιστιάς μαζί με το Δήμο Αθηναίων θα είναι οι πρώτοι Δήμοι που θα εφαρμόσουν τη διαλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων, κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί υποχρεωτικώς σε όλη την Ελλάδα τα επόμενα έτη

-Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Κηφισιάς σε θέματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή.

-Μειώνονται τα αστικά απόβλητα που θα οδηγούνται στον ΕΣΔΚΝΑ. Μακροπρόθεσμα αυτό θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς το κόστος επεξεργασίας των οργανικών θα είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο για τα σύμμεικτα απόβλητα.

-Ευρεία διάδοση του έργου σε όλη την Ελλάδα μέσω Ημερίδων, Δελτίων Τύπων, καθώς αποτελεί μία από τις εθνικές προτεραιότητες στον τομέα του περιβάλλοντος


Προϋπολογισμός Έργου:

Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου είναι 1.458.778€.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κηφισιάς είναι 204.935 € και λαμβάνει κοινοτική χρηματοδότηση 87.467€

Από το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης θα καλυφθούν τα εξής:

60.00€ για αγορά κάδων.

3.500€ για ενημερωτική επίσκεψη/τεχνική συνάντηση εκπροσώπων του Δήμου σε πόλη του εξωτερικού που εφαρμόζει επιτυχώς το αντιστοιχο πρόγραμμα

23.000€ για φυλλάδια, ειδικές τσάντες ανακύκλωσης και λοιπά κόστη για την οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους πολίτες.


Η ιδία συμμετοχή του Δήμου στο έργο θα καλυφθεί από υφιστάμενες δαπάνες του δήμου (αμοιβές μόνιμου προσωπικού του Δήμου κυρίως από Υπηρεσία Καθαριότητας που θα αναλάβουν την συλλογή του οργανικού και διοικητικά έξοδα του Δήμου όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευση, κλπ.)*Εγκριθείσα εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, 22/6/2011